انتخاب برگه

سخنرانی در مجامع علمی

دکتر قاسمی  .لترال وال کانسپت: چگونه بر انتخاب وسیله عمل جراحی تاثیر دارد ؟وبینار کشوری انجمن جراحان ارتوپدی ایران.خردادماه99

دکتر قاسمی .نکات کلیدی در جااندازی اناتومیک شکستگی گردن استخوان ران . بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتو پدی ایران .نوامبر 2019

دکتر قاسمی.مصرف داروهای تایید نشده افزایش وزن به عنوان دلیلی برای سیاه شدن سر استخوان ران .بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتو پدی ایران .نوامبر 2019

دکتر قاسمی .معیار ارزیابی ثبات شکستگی اینترتروکانتریک کدامند؟انجمن جراحان ارتو پدی ایران.مهرماه 98

دکتر قاسمی. شکستگی اینترتروکانتریک ،لترال وال کانسپت .انجمن جراحان مفصل ران ایران . شهریور 98

دکتر قاسمی .عفونت اطراف مفصل مصنوعی : پیشگیری حین و بعد از عمل . انجمن جراحان ارتو پدی ایران.مردادماه 98

دکتر قاسمی . چه استمی برای چه بیماری .یازدهمین همایش انجمن جراحان مفصل ران ایران .تیرماه 98

دکتر قاسمی .پری استابولار استوتومی اندیکاسیون ها و تکنیک .  انجمن جراحان ارتوپدی ایران. خردادماه98 

دکتر قاسمی .استویید استوما .کنگره سالیانه دانشگاه اهواز .تومورهای عظلانی اسکلتی .ژانویه 2017

دکتر قاسمی .شکستگی اطراف شانه (پروکزیمال هیومروس).کنگره سالیانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز.شانه .ژانویه 2016

دکتر قاسمی .رادیولوژی در شکستگی های پلاتو تیبیا. کنگره فصلی انجمن پوتا(POTA) .تهران.می 2016

دکتر قاسمی.شکستگی کالکانووس(بیومکانیک).کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران.تهران .می 2015

دکتر قاسمی .پیچ خوردگی مچ پا .کنگره سالیانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز.ترومای اندام تحتانی .ژانویه 2015

دکتر قاسمی .تارسال کوالیشن.کنگره سالیانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز.بیماری های مادرزادی اطفال. ژانویه 2014

 

Call Now Button