انتخاب برگه
دکتر محمد علی قاسمی / تعویض مفصل زانو / تعویض کامل مفصل زانو با کمترین میزان تهاجم
مدت زمان مطالعه ۶ دقیقه

تعویض کامل مفصل زانو با کمترین میزان تهاجم

تعویض کامل مفصل زانو(آرتروپلاستی arthroplasty) یک عمل رایج ارتوپدی است کە برای تعویض سطح آسیب دیدە یا ساییدە شدە مفصل زانو بە کار گرفتە می‌شود. تعویض این قسمت‌ها با یک ایمپلنت یا همان پرتز مفصل مصنوعی، درد را برطرف کردە و توانایی حرکتی فرد را افزایش می‌دهد و بە وی این اجازە را می‌دهد کە بە زندگی معمول و روزانە‌ خود بازگردید.
در روش استانداردتعویض مفصل زانو یک برش عمودی بلند برای دسترسی بە مفصل و دیدن مفصل در مرکز زانو ایجاد می‌شود. روش کم تهاجمی تعویض مفصل زانو نیز در واقع شیوە‌ی تغییر یافتەی روش‌های استاندارد و سنتی است. جراح برای کم کردن دردهای بعد از جراحی و بهبود سریعتر، برش کوچک‌تر و کوتاە‌تری ایجاد می‌کند و یک تکنیک متفاوت با تهاجم کمتر را بە کار می‌گیرد.
جراحی از نوع کم تهاجمی برای تمامی بیماران مناسب نیست. از جراح ارتوپد خود در رابطە با گزینە‌های مختلف برای جراحی سوال کنید.

توضیحات ضروری تعویض مفصل


در طی هرگونە تعویض مفصل زانو، غضروف و استخوان آسیب دیدە از سطح زانو بە همراە برخی بافت‌های نرم برداشتە می‌شود. هدف از انجام جراحی تعویض مفصل زانو از بین بردن درد زانوی بیمار برای بازگردان وی بە زندگی عادی و فعالیت‌های روزانە بودە و این بهبود بلندمدت نیز خواهد بود.
تعویض مفصل زانو با کمترین میزان تهاجم با روش‌های گذشتە‌ی این جراحی از این نظر متفاوت است کە برش کوچکتری در این روش ایجاد می‌شود و همچنین بە برش کمتری از تاندون‌ها و رباط‌ها نیز منجر می‌شود.

شیوە‌ی استاندارد جراحی تعویض مفصل زانو


برای انجام یک جراحی تعویض مفصل زانو با روش استاندارد، جراح برای خارج کردن مفصل، برشی عمودی بە طول 20 تا 25 سانتی‌متر بر روی قسمت جلویی زانو ایجاد می‌کند. سپس:
استخوان را آمادە می‌کند: قسمت‌های آسیب دیدە‌ی استخوان در انتهای استخوان ران و انتهای درشت‌نی، همراە با قسمت کمی از استخوان زیرین برداشتە می‌شود.
ایمپلنت فلزی را جاگذاری می‌کند: این قسمت‌های برداشتە شدە‌ از استخوان و مفصل با ایمپلنت‌های فلزی، کە ساختار مفصل را بازسازی می‌کنند، تعویض می‌شوند.
دوبارە کشکک زانو را روکش می‌کند: سطح زیرین کشکک(کاسە‌ی زانو) بریدە می‌شود و با یک روکش پلاستیکی دوبارە روکش می‌شود.
یک جداکنندە را جاگذاری می‌کند: یک جداکنندەی پلاستیکی برای سرخوردن و روان حرکت کردن بین اجزای فلزی جاگذاری می‌شود.

تعویض مفصل زانو با کمترین میزان تهاجم


در این روش پروسەی جراحی مشابە روش‌های سابق است با این تفاوت کە برش کمتری در بافتهای اطراف زانو ایجاد می‌شود. ایمپلنت‌های مصنوعی بە کار رفتە در این روش نیز همان انواع ایمپلنت‌های تعویض مفصل بەکار رفتە در روش‌های پیشین جراحی تعویض مفصل زانو است. اگرچە ابزارهای پزشکی کە بە طور مخصوص طراحی شدە‌اند برای آمادە‌سازی استخوان ران و درشت نی و همچنین جاگذاری مناسب و صحیح ایمپلنت بە کار گرفتە می‌شوند.


جراحی تعویض مفصل زانو با میزان تهاجم کمتر با برشی بە طول 10 تا 15 سانت اعمال می‌شود، کە نسبت بە برش مورد نیاز در روش‌های پیشین این جراحی، کوتاهتر است. برش کوچکتر باعث می‌شود کە بە بافت‌های کمتری آسیب وارد شدە و در نتیجە پروسە‌ی بهبود پس از جراحی، با سرعت بیشتری انجام شود. به علاوەی برش کوتاهتر، تکنیک بە کارگرفتە شدە در این روش نیز برای باز کردن زانو بە میزان کمتری تهاجمی است.


در کل تکنیک‌های بە کار گرفتە شدە در این متد برای ماهیچەهای چهارسر بسیار ایمن هستند. بە این معنی کە این تکنیک‌ها مانع از وارد شدن هرگونە ضربە و آسیب بە تاندون‌های ماهیچەهای چهارسر و عضلە‌های جلویی ران می شوند. دیگر تکنیک‌های با تهاجم کم برش‌های کوچکی در عضلە ایجاد می‌کنند، اما همچنان نسبت بە روش‌های قدیمی این جراحی تهاجم کمتری دارند. زیرا تکنیک‌های بەکار گرفتە شدە برای خارج کردن مفصل، آسیب کمتری بە عضلە وارد می‌کنند کە همین امر خود می‌تواند موجب درد کمتر و بهبود سریعتر پس از جراحی شود.

طول دورە‌ی بستری شدن در بیمارستان پس از انجام عمل تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر مانند طول دورەی بستری در همان روش‌های جراحی پیشین است. این زمان از سرپایی (ترخیص در همان روز جراحی) گرفتە تا 1 الی 4 روز بستری شدن در بیمارستان متغییر است. توانبخشی فیزیکی بخش حیاتی در دوران ریکاوری و بهبود پس از جراحی است. جراح و یا فیزیوتراپ تمرین‌های درمانی خاصی را برای بیمار تجویز خواهد کرد کە بە افزایش میزان توانایی حرکتی کمک خواهند کرد.


این روش جراحی برای چە افرادی مناسب خواهد بود

جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر برای تمامی بیماران مناسب نیست. پزشک پیش از تشخیص اینکە آیا این روش جراحی برای شما مناسب خواهد بود یا نە، ارزیابی کامل و جامعی را از شرایط شما بە عمل آوردە و فاکتورهایی را مد نظر خواهد گرفت. بە طور کلی افرادی کە روش جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر برای آنها مناسب خواهد بود کسانی هستند کە اندام لاغرتر، سن کمتر و بدن سالمتری دارند و انگیزەی بالاتری برای همکاری در پروسەی توانبخشی دارند، در مقایسە با بیمارانی کە متحمل روش‌های جراحی قدیمی می شوند.
جراحی‌های کم تهاجمی‌تر ممکن است کە برای افراد دارای اضافە وزن و یا کسانی کە در گذشتە نیز سایر جراحی‌های زانو را انجام دادە اند مناسب نباشد. بعلاوە این جراحی برای کسانی کە دفورمه شدن و بدشکلی‌های قابل توجهی در زانوی خود دارند، کسانی کە بدنی عضلانی دارند و نیز افرادی کە مشکلات سلامتی خاصی دارند کە ممکن است التیام و بهبود زخم را مختل کند، نیز میزان ریسک بالاتری خواهند داشت.

نتیجەگیری
جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر، حوزە ای در حال توسعە است و تحقیقات بیشتری باید دربارەی عملکرد و پایداری طولانی مدت نتیجەی این جراحی صورت بگیرد. بر طبق گزارشات مزایای جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر، وارد کردن آسیب کمتر بە بافتهای نرم می باشد کە منجر بە دوران نقاهت کوتاهتر و درد کمتر و بازگشت سریعتر بە فعالیت‌های زندگی روزمرە پس از انجام عمل می‌شود. مانند تمامی جراحی‌ها این روش جراحی نیز ریسک بە دنبال داشتن عوارض خاص خود را دارد. این عوارض شامل عفونت، مشکلات مربوط به بهبود زخم، لختە شدن خون، بروز آسیب‌های عصبی و شریانی و مشکلاتی در جاگذاری ایمپلنت‌های مصنوعی می شود.
همانند روش های جراحی تعویض مفصل زانو در گذشتە، روش جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر بایستی توسط یک پزشک جراح ارتوپد حاذق و باتجربە انجام شود. جراح ارتوپد شما می‌تواند با شما در رابطە با سوابق و تجربیات خود در زمینەی جراحی تعویض مفصل زانو با تهاجم کمتر صحبت کند و خطرات احتمالی و نیز ویژگی‌های خوب این روش را در رابطە با بیماری شخص شما برایتان شرح بدهد.

برچسب ها:

آخرین دیدگاه‌ها

پرسش و پاسخ تکمیلی

سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده شده و از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد

0 دیدگاه
یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =

Call Now Button